Algemene voorwaarden SalonCosmetics BV
leveringsvoorwaarden Groothandel en Webshop Nailline.nl
Artikel 1: Definities
1a) Leverancier: SalonCosmetics BV, hodn Nailline.nl, benoemd in deze voorwaarden als SalonCosmetics, rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in groothandel als op afstand vanuit de webshop aan afnemer aanbiedt
1b) Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met SalonCosmetics een overeenkomst aangaat (ook op afstand) en de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
1c) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door SalonCosmetics georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1d) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit
SalonCosmetics BV
Sydneystraat 158, 3047 BP, Rotterdam
Postbus 12111, 3004 GC, Rotterdam
010-2459005
info@saloncosmetics.nl
54926998
NL 851494857B01
Maandag tot en met donderdag 10:00 – 17:00uur
Vrijdag van 10:00 – 14.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten

Artikel 3: Toepasselijkheid
3a) Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen, diensten en overeenkomsten(op afstand) die SalonCosmetics aan afnemers, waaronder haar dealers, verkoopt en levert.
3b) Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
3c) Eventuele specifieke inkoop- en/of andere voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing, tenzij deze door de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.
3d) In het geval dat een bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
3e) De tekst van deze algemene voorwaarden zal door SalonCosmetics langs elektronische weg aan afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij SalonCosmetics zijn in te zien en dat zij op verzoek van afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3f) SalonCosmetics behoudt zich het recht te alle tijde voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4. Aanbod en totstandkoming overeenkomsten
4a) Door gebruik te maken van (een van) de webshop(s) van SalonCosmetics en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt afnemer deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
4b) SalonCosmetics is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de afnemer.
4c) Het aanbod van SalonCosmetics is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
4d) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4e) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of specifieke voorwaarden heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4f) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer mogelijk te maken. Als SalonCosmetics gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SalonCosmetics niet.
4g) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4h) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat;
− Aspirant afnemer uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens heeft aangeleverd of ingevoerd op het daartoe bedoelde invulscherm van de website en desbetreffende data zijn door SalonCosmetics telefonisch ontvangen dan wel via een bestelformulier, post of e-mail;
− Aspirant afnemer heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van SalonCosmetics uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen of te ontvangen;
− Aspirant afnemer heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
4i) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4h), tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4j) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SalonCosmetics passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien afnemer elektronisch betaalt, zal SalonCosmetics daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4k) SalonCosmetics kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Als SalonCosmetics op basis van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, behoudt SalonCosmetics zich het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen
5a) Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door SalonCosmetics vermeld.
5b) SalonCosmetics behoudt zicht het recht alle gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de opdracht en welke met instemming van de afnemer zijn verricht, in rekening te brengen.
5c) Afnemer is de prijs verschuldigd die SalonCosmetics in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SalonCosmetics worden gecorrigeerd.
5d) Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
5e) Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan afnemer de bestelling annuleren ofwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door SalonCosmetics.

Artikel 6: Betaling
6a) Bij afhalen van goederen in de groothandel kan per pin of contant betaald worden.
6b) Bestellingen via de webshop kunnen worden voldaan via Ideal, Paypal of bankoverschrijving.
6c) Voor sommige producten en diensten kan SalonCosmetics een vooruitbetaling wensen. In dit geval kan afnemer geen enkel recht doen gelden over de uitvoering van de gesloten overeenkomst, totdat de vooruitbetaling door SalonCosmetics is ontvangen.
6d) Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in de ontvangen betaalgegevens direct aan SalonCosmetics door te geven.
6e) Bij verzending van goederen, vindt de levering pas plaats, indien de betaling per bank vooraf is ontvangen. Is er sprake van betaling op factuur, dan dient deze factuur binnen de overeengekomen schriftelijke afspraken te worden voldaan.
6f) Indien afnemer niet binnen de overeengekomen termijn de betaling voldoet, wordt deze afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft SalonCosmetics zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt.
6g) Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te betalen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van € 250,-, en van de eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van SalonCosmetics de werkelijk geleden schade te vorderen.
6h) In geval van niet tijdige betaling is SalonCosmetics bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7: Levering
7a) SalonCosmetics streeft ernaar webshopbestellingen( met een succesvolle betaling) die voor 13.00 uur ontvangen zijn worden dezelfde dag nog te verzenden.
7b) Leveringen tot een bestellingstotaal van € 50- ex BTW worden belast met verzendkosten. Vanaf dit bedrag vindt gratis verzending plaats, muv van bestellingen die afwijken van reguliere grootte, gewicht en verzendwijze en leveringen aan dealers.
7c) Goederen zijn ook af te halen op adres van de leverancier zonder kosten. Verzending van goederen geschied altijd op risico van afnemer.
7d) De door leverancier opgegeven levertijd is bij benadering en wordt zoveel mogelijk nagekomen, maar is niet bindend. Overschrijding van deze levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding dan wel het recht ontbinding van de overeenkomst.
7e) De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Aan de leveringsplicht van SalonCosmetics zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SalonCosmetics geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
7f) Afnemer is verplicht de goederen direct in ontvangst te nemen zodra ze ter beschikking zijn gesteld door leverancier, ook bij delen of gedeeltes van bestellingen. Wanneer uitgestelde betaling overeengekomen is, is leverancier vanaf dat moment tot aan de facturatie van de betreffende goederen gerechtigd.
7g) Indien goederen als gevolg van niet-tijdige afname, geheel of gedeeltelijk door verkoper worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag alsmede die van verzekering van de goederen aan afnemer in rekening worden gebracht.
7h) Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7i) Ontvangen leveringen die niet zijn besteld, of leveringen die incompleet en, of, beschadigd zijn, dienen binnen 48 uur onder de aandacht van SalonCosmetics te worden gebracht.

Artikel 8. Zichttermijn / Herroepingsrecht
8a) Indien er sprake is van een (consumenten)koop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen, mits deze in originele staat met verpakking en geseald is, binnen een periode van veertien (14) dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De retourkosten zijn voor rekening van de afnemer.
8b) Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan SalonCosmetics heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van veertien (14) dagen na aflevering schriftelijk, uitsluitend per briefpost of per e-mail, melding te maken bij SalonCosmetics. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
8c) Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
8d) Met inachtneming van hetgeen is bepaald in lid 8c), draagt SalonCosmetics er zorg voor dat na de ontvangst van de retourzending en de bevestiging van ontvangst door SalonCosmetics, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. De kosten en het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
8e) Bij annulering van de complete bestelling binnen 24 uur en voor de verzending van de bestelling, zal SalonCosmetics er zorg voor dragen dat na de bevestiging van annulering door SalonCosmetics het aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten minus €6,50 administratiekosten aan de afnemer wordt terugbetaald binnen 14 dagen.
8f) Het herroepingsrecht geldt niet voor:
− Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van 14 dagen;
− Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
− Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
− Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
− Goederen die zakelijk zijn aangekocht (er is dan geen sprake van een consumenten-aankoop)
8g) Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van afnemer welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van afnemer.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9a) Alle door leverancier geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat afnemer aan alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(op afstand) tegenover SalonCosmetics heeft voldaan.
9b) De betrokken goederen mogen, totdat SalonCosmetics volledig is voldaan, niet aan derden (stil) worden verpand en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
9c) Indien naar het oordeel van SalonCosmetics de mogelijkheid bestaat, dat afnemer de verplichtingen tegenover haar niet of niet-geheel zal nakomen, behoudt zij het recht afgifte van de goederen te verlangen, waartegen afnemer zich niet kan verzetten.

Artikel 10: Vernietiging of ontbinding
Indien de afnemer zijn verplichtingen tegenover leverancier niet nakomt, bij een natuurlijk persoon onder curatele geplaatst wordt, ofwel schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, ofwel voor rechtspersonen surséance van betaling aanvraagt, of geraakt in staat van faillissement, dan heeft leverancier het recht zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen beide partijen gesloten overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Garanties en aansprakelijkheid
11a) Op de door SalonCosmetics geleverde producten gelden de garantiebepalingen welde door de fabrikant van het desbetreffende artikel worden vastgesteld. Voor het gebruik dienen de afnemer en haar klanten de gebruiksaanwijzing en de eventueel op de verpakking aanwezige waarschuwingen goed te bestuderen.
11b) De afnemer is ermee bekend dat sommige producten allergische reacties kunnen geven bij een beperkt aantal gebruikers. Doorverkoop of gebruik ten behoeve van de onderneming van de afnemer geschiedt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de professionele afnemer. Deze dient de producten slechts te gebruiken wanneer hij/zij oordeelkundig en voldoende opgeleid kan handelen.
11c) Afnemer wordt geacht de door hem gekochte goederen vooraf volledig te hebben gekeurd of te hebben laten keuren. Reclames dienen binnen 8 dagen schriftelijk en gedocumenteerd bij verkoper gemeld te worden.
11d) Retourneringen door afnemer kunnen alleen dan geschieden op strikte voorwaarde dat de goederen zich in de originele verpakking bevinden en absoluut niet gebruikt zijn. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van afnemer. SalonCosmetics is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van afnemer onder derden op te slaan.
11e) SalonCosmetics is nooit aansprakelijk voor enig nadeel dat afnemer ten gevolge van enig gebrek aan het verkochte of enige andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst zal lijden, bedrijfsschade en vorderingen van derden daarbij inbegrepen. Dit is slechts in geval van opzet of grove nalatigheid van leverancier.
11f) SalonCosmetics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
11g) Indien SalonCosmetics om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
11h) Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
− Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
− Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van SalonCosmetics of de fabrikant zijn verricht;
− Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
− Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
− Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
11i) Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt afnemer hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer afnemer niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer afnemer deze onderzoekskosten zes(6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan SalonCosmetics.

Artikel 12: Overmacht
12a)1 Indien SalonCosmetics door overmacht wordt verhinderd de bestelling uit te voeren, is zij gerechtigd de levering uit te stellen totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan. Zij behoudt zicht tevens het recht in geval van onmacht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12b) Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waardoor uitvoering van de bestelling redelijkerwijs door leverancier niet kan worden uitgevoerd, waaronder begrepen: oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, ongevallen, transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers van leverancier, mobilisatie, staat van beleg, quarantaine, epidemieën, onlusten en im- of exportbelemmeringen en andere belemmeringen door overheidsmaatregelen of voorschriften, dan wel door weersomstandigheden.

Artikel 13: Geschillen
13a) Op de overeenkomst, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13b) Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13c) Elke geschil betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van SalonCosmetics worden beslecht.

Artikel 14: Diverse bepalingen
14a) SalonCosmetics streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@saloncosmetics.nl binnen 1 werkdag te beantwoorden.
14b) Eventuele onjuistheden van door SalonCosmetics aan u verstrekte gegevens moet u direct aan SalonCosmetics melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan SalonCosmetics heeft verstrekt.

Artikel 15: Conversie
Voor het geval de bevoegde Rechter één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk vernietigt, althans buiten toepassing laat, komen verkoper en de afnemer reeds nu voor alsdan overeen dat zij geacht moeten worden op basis van artikel 3:42 BW die bepaling te zijn overeengekomen die het dichtst lag bij de werking van het nietige oorspronkelijke beding die rechtens wel geoorloofd is

Algemene voorwaarden SalonCosmetics BV

Voorwaarden Opleidingsinstituut

Juridisch:

Artikel 1. Inschrijving
1a) Inschrijving als cursist gebeurt door middel van toezending per mail of post van het volledig ingevulde inschrijfformulier of door invulling van het inschrijfformulier bij ons op locatie. Door inschrijving gaat de cursist een cursusovereenkomst aan met SalonCosmetics, verbindt de cursist zich voor de gehele duur van de cursus en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige cursusgeld.
1b) Een mondelinge inschrijving of toezegging tot deelname is rechtsgeldig.
1c) Bij inschrijving gelden de volgende inschrijfregels:
− Indien een cursist minderjarig is, dient deze ingeschreven te worden door een ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Deze ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger, die de overeenkomst voor de minderjarige aangaat, is te alle tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
− Cursist heeft 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren, mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd. Indien de cursist na de termijn van 14 dagen annuleert, is de cursist SalonCosmetics 50% van het cursusgeld verschuldigd. Annulering van de cursusaanmelding door de cursist is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post mogelijk. Deze annulering dient bevestigd te worden door SalonCosmetics. Bij niet-deelname aan een cursus zonder annulering wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
− SalonCosmetics behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdata afgesproken.
− De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of bepaald zoals in de inschrijfregels en onze Algemene Voorwaarden.
− Het lesmateriaal wat is aangekocht wordt na betaling eigendom van de cursist.
− Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
− Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een antwoord kan worden verwacht.
− Het is niet toegestaan de lessen te volgen zonder ingeleverd en ondertekend inschrijfformulier. Ook is het niet toegestaan deel te nemen aan de lessen zonder volledige betaling van het cursusgeld.
− Zonder uw bezwaar voor inschrijving van de cursus, doet SalonCosmetics aan social media: er wordt gefilmd en gefotografeerd tijdens de lessen en andere demonstratiemomenten.
− Als de cursist niet tevreden is over SalonCosmetics kan de cursist een klacht indienen. In eerste instantie dient de cursist zich te wenden tot de directie van SalonCosmetics. Dit dient schriftelijk te gebeuren per brief of per e-mail. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Artikel 2. Herroepingsrecht
2a) De cursist mag de overeenkomst binnen 14 dagen, beginnende op de dag van inschrijving, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
2b) Lid a is alleen van toepassing, als de cursist nog niet heeft deelgenomen aan de lessen of nog niet van start is gegaan met het opleidingsprogramma.
2c) De cursist maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode een schriftelijke verklaring te sturen naar SalonCosmetics met daarin de mededeling dat de overeenkomst ontbonden moet worden. Deze verklaring is uitsluitend geldig indien dit per post of e-mail gestuurd wordt, tevens dient de annulering bevestigd te worden door SalonCosmetics.

Artikel 3. Betaling cursusgeld
3a) Het cursusgeld behoort 10 dagen voor aanvang van de cursus/opleiding of workshop volledig te zijn voldaan. U heeft zonder betaling (voorafgaande de cursus) geen toegang tot de cursusruimte.
3b) Na ontvangst van uw inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging. Bij elke inschrijving wensen wij een aanbetaling van € 150,- voor administratie- en reserveringskosten.
3c) Het cursusgeld kan contant of per pin op onze locatie voldaan worden of dient binnen 7 dagen na inschrijving bijgeschreven te zijn op rekeningnummer: NL70 INGB 000.62.12.483 t.n.v. SalonCosmetics te Rotterdam.

Artikel 4. Termijnbetaling
4a) Het cursusgeld kan in overleg in termijnen voldaan worden. Hier worden per deelbetaling €15,- aan administratieve kosten voor gerekend.
4b) Pas indien de eerstvolgende verschuldigde deelbetaling door cursist is voldaan, kunnen de vervolglessen van de cursus ingepland worden. Zonder deze deelbetaling is er geen toegang tot de cursusruimte.
4c) Wanneer een deelbetaling niet tijdig is voldaan ontvangt u binnen 7 dagen na de uiterste betaaldatum de eerste herinnering. Als de cursist geen gehoor geeft aan de eerste herinnering zal deze na zeven dagen worden opgevolgd met een tweede herinnering, waarbij € 25,- extra administratiekosten worden berekend. Na deze twee herinneringen zal de herinnering na 7 dagen omgezet worden in een eerste aanmaning, vanaf de eerste aanmaning zal het factuurbedrag worden verhoogt met 6% rente over het openstaande saldo. Wanneer de factuur 7 dagen na de eerste aanmaning niet voldaan is dient de cursist rekening te houden met de wettelijke vastgestelde incassokosten van €40,-.

Artikel 5. Annulering
5a) Indien de aanbetaling niet wordt voldaan, kan de aanmelding automatisch door SalonCosmetics worden geannuleerd. Zonder annulering binnen de herroepingsperiode is de cursist verplicht de betaalafspraak na te komen. Kosteloos annuleren na het verstrijken van de herroepingsperiode is niet mogelijk.
5b) Cursist heeft 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren (herroepingsrecht), mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd.
5c) Bij annulering na bevestiging van de cursus door SalonCosmetics zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden; de aanbetaling zal worden verrekend als administratie- en reserveringskosten.
5d) SalonCosmetics behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdata afgestemd. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 2) kan de cursist de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
5e) Indien de cursist na de termijn van 14 dagen annuleert, is de cursist SalonCosmetis 50% van het cursusgeld verschuldigd. Annulering van de cursusaanmelding door de cursist is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post, mogelijk. Deze annulering dient bevestigt te worden door SalonCosmetics. Bij niet-deelname aan een cursus zonder annulering wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Artikel 6. Lessen verplaatsen, annuleren of inhalen
6a) Cursist heeft het recht betaalde cursusdagen in te halen, mits de annulering hiervoor minimaal 48 uur van te voren is doorgegeven en uitsluitend ná bevestiging hiervan door SalonCosmetics. Deze annulering is uitsluitend geldig indien deze schriftelijk is verstuurd.
6b) Het verplaatsen van een cursusdag brengt kosten met zich mee. Voor het verplaatsen van een reeds ingeboekte cursusdag die tijdig is geannuleerd, wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Een te laat geannuleerde cursusdag kan leiden tot het vervallen van uw recht op die cursusdag. Bij een te laat geannuleerde cursusdag en een nieuwe boeking hanteren wij een gereduceerd dagtarief van €50,-. Het verplaatsen van een cursusdag is uitsluitend schriftelijk mogelijk en dient bevestigd te worden door SalonCosmetics.
6c) Er is geen restitutie of verrekening van lesgeld bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding.
6d) Indien de cursist niet komt opdagen op de afgesproken lesdag, zonder een schriftelijke afmelding, kan het volledige cursusgeld in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Gevolgen niet nakomen verplichtingen
7a) Als cursist een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, zijn wij gerechtigd om de verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
7b) De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 7a) zijn voor rekening en risico van cursist. Deze gevolgen zijn onder andere:
– Toegang tot de cursusruimte wordt ontzegd
– Docentbegeleiding wordt stopgezet
– Er kunnen geen examens worden afgelegd
7c) Bij beëindiging van de opleiding bedoeld als lid 7a) geldt het volgende:
– Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft SalonCosmetics geen verplichtingen meer naar cursist.
– Als beëindiging van de opleiding bedoeld in lid 7a) voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 5 van toepassing.
– De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Indien cursist de opleiding wil vervolgen, zult deze zich opnieuw moeten inschrijven.

Artikel 8. Einde cursusovereenkomst
De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of zo bepaald als in andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9. Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal en naam
9a) Het aangeschafte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist.
9b) Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de SalonCosmetics.
9c) Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SalonCosmetics.
9d) Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
9e) Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
9f) Bij misbruik van de naam of het logo van de SalonCosmetics kan de cursist de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.

Artikel 11. Overmacht
11a) SalonCosmetics behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.
11b) SalonCosmetics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de cursist c.q. opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11c) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SalonCosmetics geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SalonCosmetics niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11d) SalonCosmetics heeft het recht de cursus(dag) te annuleren bij minder dan 3 cursisten en/of deelnemers.
11e) SalonCosmetics kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag
De cursist behoort zich in het gehele pand behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SalonCosmetics het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht
Op elke overeenkomst tussen de SalonCosmetics en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Praktische cursusinformatie:

Artikel 14. Cursusmateriaal
14a) Bij inschrijving voor een combinatiecursus, wordt per cursist eenmalig een gratis cursus theorieboek verstrekt.
14b) Er zijn diverse materialenpakketten beschikbaar, in overleg met cursist wordt bepaald welk pakket gekozen wordt.
14c) Het materialenpakket dient direct na bestelling, contant, per overboeking of met pin te worden voldaan.
14d) Bij betaling via de bank, dient het volledige bedrag op de rekening te zijn ontvangen vóór aanvang cursus.
14e) Materiaal wordt in het geheel, of per module, voorafgaand aan de (eerste) les gezamenlijk gecontroleerd, tenzij anders aangegeven door SalonCosmetics. Voor aanvullende producten of telefonische bestelling geldt contante betaling bij aflevering.
14f) Zonder aanschaf van het cursusmateriaal is het niet mogelijk de cursus te volgen.

Artikel 15. Algemeen cursus
15a) Lesdagen zijn op maandag en donderdag van 10:00 uur tot 16:00 uur en bestaan uit 2 dagdelen of op maandagavond van 18:00 uur tot 21:00 uur.
15b) Op locatie is geen kantine aanwezig, wel is er op 5 minuten loopafstand een lunchroom. Tussen 12:00 uur en 13:00 uur wordt er gelegenheid gegeven om te lunchen. Uiteraard kan een zelf meegebrachte lunch in de cursusruimte aan de koffietafel genuttigd worden.
15b) Er wordt klassikaal les gegeven, waarbij de docent de aandacht gelijkmatig over alle deelnemers verdeeld.
15c) Op uitdrukkelijk verzoek kan er privéles worden aangevraagd. Privélessen worden apart berekend en gegeven volgens de richtlijnen van desbetreffende distributeur, of zijn maatwerk.
15d) Tijdens de cursus wordt gewerkt met uw eigen materialen, welke uitsluitend in onze groothandel aangeschaft dienen te zijn. Alleen zo kan SalonCosmetics de kwaliteit garanderen.
15e) Voor alle cursussen dient u zelf pen en papier mee te brengen.
15f) Er wordt gewerkt met een Nailtrainer. Deze dient u iedere lesdag bij u te hebben mits anders besproken met SalonCosmetics. Bent u niet in het bezit van dergelijke, dan kunt u deze huren per les of dagdeel of nog aanschaffen.
15g) Gezien onze werkwijze zijn live modellen niet bij alle cursussen nodig, alleen bij geselecteerde lesdagen. Voor de lesdagen waar een live model bij nodig is, bent u zelf verantwoordelijk voor het inplannen en regelen van uw model. Kijk op uw cursusplanning goed of en waanneer u een live model nodig heeft en voor welke techniek dit model geschikt moet zijn. Het zorgen voor live modellen is niet verplicht, maar voor specifiek techniek lessen wel nadrukkelijk aan te raden. Mocht uw model voor de les afzeggen is dit geen reden om de les te annuleren, zorg daarom ook in zulke situaties voor een reservemodel. In uiterste gevallen kan tijdens deze lessen ook op de Nailtrainer gewerkt worden.
15h) Bij elke met goed resultaat compleet gevolgde cursusmodule heeft cursist recht op een certificaat. Bij het volgen van een losse cursusdag of module wordt deze aan het eind van de dag uitgereikt, bij een combinatiecursus worden alle behaalde certificaten tijdens een diploma uitreiking overhandigd.
15i) Indien er een les uit een module niet gevolgd is, kan deze les worden ingehaald. Als deze les ingehaald is, zal het certificaat pas kunnen worden uitgereikt.
15j) Indien een cursusmodule niet met goed gevolg is afgerond, is er een mogelijkheid tot herkansen, de kosten hiervan verschillen afhankelijk welke module of combinatiecursus gevolgd word.

Artikel 16. Vraag en antwoord
Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 48 uur vragen, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Klachtenprocedure:

Artikel 17. Klachtenprocedure
SalonCosmetics streeft naar volledige tevreden van al haar klanten en doet er alles aan om haar kwaliteit te behouden en te bewaken. Desondanks kan het voorkomen dat er een tekortkoming wordt geconstateerd over een geleverde dienst of bij een product. Graag nemen wij de ontevredenheid hierover weg. Indien dit niet lukt, kan er een schriftelijke klacht ingediend worden. Vanaf dat moment treedt onze klachtenprocedure in werking. Deze procedure heeft betrekking op alle leveringen en diensten van de bedrijfsonderdelen van SalonCosmetics. SalonCosmetics behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure en de van toepassing zijnde bepalingen binnen de Algemene Voorwaarden.
17a) Klachtenprocedure
In deze regeling wordt verstaan onder:
– Klacht: iedere schriftelijke onderbouwde uiting van onvrede over een door SalonCosmetics aangeboden dienst, product, cursus of opleiding.
– Klager: een persoon die een onderbouwde klacht heeft over een door SalonCosmetics aangeboden dienst, product, cursus of opleiding
17b) Indienen van een klacht
– Indien een tekortkoming wordt geconstateerd wordt verzocht dit binnen een termijn van 2 weken na levering van de dienst of producten, o.v.v. ‘Klacht’ schriftelijk, uitsluitend per post of e-mail, in te dienen bij; SalonCosmetics t.a.v. de directie Postbus 12111, 3004 GC Rotterdam of info@saloncosmetics.nl
– De klacht bevat ten minste:
* De naam en het correspondentieadres van de klager;
* De dagtekening;
* Vermelding van de cursus, dienst of product waar de klacht betrekking op heeft
* Een duidelijke met redenen omklede beschrijving van de klacht. Indien een klacht niet met argumentatie wordt onderbouwd, wordt deze niet in behandeling genomen.
– De afhandeling van de klacht valt onder de eindverantwoordelijkheid van F. Klos.
– De ontvangst van de klacht wordt door SalonCosmetics binnen tien dagen schriftelijk bevestigd aan de klager. Ook wordt de verdere afhandeling van de klacht vermeld.
17c) Onderzoek van de klacht
– SalonCosmetics is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen.
– SalonCosmetics kan tevens deskundigen inschakelen bij het onderzoek en beoordeling.
– Beoordeling van een klacht duurt maximaal 4 weken na ontvangst van de klacht door SalonCosmetics. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt de klager hiervan binnen 3 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld onder opgaaf van reden. Tevens zal de klager worden bericht binnen welke termijn uitsluitsel over de klacht zal worden gegeven.
17d) Behandeling van de klacht
– Binnen vier weken na ontvangst van de klacht plant SalonCosmetics een eventueel gesprek in met klager.
– Zowel klager als SalonCosmetics kunnen zich hierin laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor eigen rekening.
17e) Registratie
– Van de klachtafhandeling en gevoerde gesprekken wordt een registratie gemaakt.
– Registraties van klachten worden 5 jaar bewaard.
17f) Afronding van een klacht
– SalonCosmetics streeft ernaar een klacht binnen een maand na indiening af te handelen, doch uiterlijk tot drie maanden na indiening van de klacht.
– De klachtafhandeling wordt schriftelijk meegedeeld aan klager.
– Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgerond, heeft klager de mogelijkheid om in beroep te gaan. Het beroep zal worden behandeld door een onafhankelijke derden, t.w.: Het Nagelgilde T.a.v. Het Bestuur Artemisweg 145-A 8239DD Lelystad.
– Het beroep moet schriftelijk worden ingediend en uiterlijk tot zes weken na dagtekening van de uitkomst van de klachtbehandeling.
– In het beroep dient gemotiveerd naar voren te worden gebracht waarom de klager het oneens is met de uitkomst van de klachtbehandeling.
– De beroepsinstantie bericht klager binnen vier weken na ontvangst van het beroep schriftelijk of het beroep gegrond of ongegrond is verklaard. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.
– Consequenties voortvloeiend uit een eventueel oordeel van de beroepsinstantie, worden uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van de uitspraak afgerond.
17g) Evaluatie en wijzigingen
De klachtenprocedure wordt jaarlijks door de directie geëvalueerd.
17h) Overige bepalingen
– Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door SalonCosmetics.
– Deze klachtenprocedure maakt integraal deel uit van de bedrijfspolicy van SalonCosmetics waarop van toepassing onze Algemene Voorwaarden. Alle klachten zullen dan ook volgens deze voorwaarden worden beoordeeld en afgehandeld.